top of page

לקוחות קרן גשרים

עודכן: 17 באוג׳ 2018


  • יחידים, בעלי חברות, קבלנים ויזמי נדל"ן, הזקוקים למימון ובבעלותם בטוחות נדל"ניות

  • עולים חדשים ואזרחים זרים ללא מקור הכנסה שוטף בישראל אשר ברשותם בטוחות מתאימות

  • מסורבי משכנתא (מסיבות טכניות), לקוחות עם עבר אשראי לא מושלם או בעל תקרה גבוהה של משכנתא מצטברת בבנק ואוכלוסיות מבוגרות שאינן בעלות הכנסה שוטפת

  • הלוואות גישור לזמן קצר לאנשי עסקים הזקוקים להון נוסף לשם השלמת עסקה

  • לווים אשר אינם רוצים להעמיס חובות על החברות שלהם כמתחייב מ-covenants מהלוואות קיימות

  • לווים יחידים אשר זקוקים למימון ביניים לשיפוץ נכס או להחלפת חוב קיים


Comentarios


bottom of page