top of page

מדיניות ותהליך מתן האשראי

עודכן: 17 באוג׳ 20181. הלווה פונה לקרן גשרים לקבלת מימון. כחלק מהפניה, על הלווה למלא שאלון מפורט שנותן מצג לגבי איכות הלווה ואיכות הנכסים הניתנים כבטוחה


2. ניהול משא-ומתן לגבי עקרונות ההלוואה והתנאים המסחריים, לרבות תקופת ההלוואה, שיעור הריבית, עמלות נלוות ואופן החזר הקרן


3. תהליך בדיקת נאותות עמוק, יסודי ומקצועי לגבי יכולת ההחזר של הלווה ואיכות הבטוחה הניתנת לקרן (ע"י שמאים מובילים ומקובלים על הבנקים)

4. הבקשה, הכוללת את כל מסמכי ההלוואה לרבות שמאות מעודכנת ערוכה לפי תקן 19, עולה לאישור ועדת האשראי

5. אישור ועדת האשראי לאחר דיון יסודי ומקיף בבקשת ההלוואה על-ידי חברי הוועדה

6. מתן האשראי והעברת הכספים ללקוח, חתימה על ההסכמים הנדרשים על-ידי הלווה, ואישור עו"ד הקרן על סיום רישום כל הביטחונות בהתאם להסכם ההלוואה

Comentarios


bottom of page