top of page

בקרה, אמות מידה ופיקוח

  • עמידה בכללי ממשל תאגידי תקין ומוקפד כמקובל במוסדות פיננסיים.

  • נהלי עבודה המקובלים במערכת הבנקאית הכוללים פרוצדורות הכרת הלקוח וקבלת מידע נרחב לגבי הלווה, מטרת ההלוואה ובדיקת הביטחונות.

  • ייעוץ שוטף של פירמת עורכי דין ופירמת רואי חשבון מהמובילות בישראל.

Networking Event
bottom of page