top of page

אסטרטגיית ומדיניות חלוקת אשראי

  • המדיניות של הגבלת גובה ההלוואה ללווה בודד ושמירת יחס שמרני בין חוב להון מייצרים תמריץ חיובי ללווה לעמוד בהתחייבויותיו החוזיות.

  • המדיניות השמרנית של בדיקת טיב הבטוחות עם טובי השמאים מבטיחה יכולת פירעון והחזר הקרן בכל מצב.

  • רמת החשיפה יורדת בעקבות קבלת בטוחות של ערבות אישית ושיעבוד מדרגה ראשונה של בטוחות נדל"ן איכותיות.

  • פיזור המימון בין לווים שונים ומניעת חשיפה ללווה בודד.

  • אופן פירעון המימון מותאם ליכולת הפירעון של הלקוח ואופן מתן הבטוחות.

  • כל מתן אשראי כפוף לקבלת אישור הנהלת הקרן וקבלת אישור של ועדת האשראי בה חברים טובי המומחים בהקצאת אשראי חוץ בנקאי.

Calculator
bottom of page