top of page

אודות קרן גשרים

both.jpg

קבוצת גשרים הוקמה בשנת 2018 ע"י עו"ד אודי פרומקין ועו"ד (חשבונאי) יגאל צמח.

 

הקבוצה מתמחה בביצוע השקעות בתחום החוב מגובה בטוחות נדל"יות בישראל תוך בדיקה עמוקה של איכות הלווה (תוך שימוש במאגרי מידע מגוונים) ואיכות הבטוחה (תוך שימוש בהערכות שווי ובדיקות בשטח ומול גורמי מקצוע נוספים). כל פעילות הקרן מבוצעת על ידי עובדי  הקרן המתמחים בהעמדת אשראי מגובה נדל"ן.

פעילות "גשרים – 1": משנת 2018 עד 2021 פעילות הקבוצה התמקדה בהעמדת אשראי מגובה דירות מגורים במודל של חברת אשראי, המחזיקה רישיון אשראי מורחב שמספרו 60302, המשקיעה בשיתוף עם משקיעים שונים. במסגרת פעילות זהו הועמד אשראי בגובה של 80 מלש"ח ב61 עסקאות שונות.

פעילות "קרן גשרים 2": משנת 2022 ואילך, הקרן פועלת בצורה של "קרן פתוחה" המנוהלת ע"י שותף כללי ושותפים מוגבלים כשירים, בפיקוח BDO כאדמיניסטרטור. הקרן משקיעה בפיזור נרחב בבמאות הלוואות שונות שכולן מגובות נדל"ן איכותי, ומאפשרת למשקיעים בקרן לקבל תשואה גבוהה על השקעתם, בסיכון נמוך, פיזור נרחב של השקעות ונזילות בהתאם לתנאי הקרן, והכל תחת משטר תאגידי קפדני.

אסטרטגיה ומדיניות חלוקת אשראי

  • מדיניות של הגבלת גובה ההלוואה ללווה בודד ושמירת יחס שמרני בין חוב להון מייצרים תמריץ חיובי ללווה לעמוד בהתחייבויותיו החוזיות

  • המדיניות השמרנית של בדיקת טיב הבטוחות עם טובי השמאים מבטיחה יכולת פירעון והחזר הקרן בכל מצב

  • רמת החשיפה יורדת בעקבות קבלת בטוחות של ערבות אישית ושיעבוד מתאים של נדל"ן איכותי הנמצא בבעלות הלווה

  • פיזור המימון בין לווים שונים ומניעת חשיפה ללווה בודד

  • אופן פירעון המימון מותאם ליכולת הפירעון של הלקוח וסוג הבטוחות שהועמדו

  • כל מתן אשראי כפוף לקבלת אישור הנהלת הקרן וקבלת אישור של ועדת האשראי בה חברים טובי המומחים בהקצאת אשראי חוץ בנקאי

לפרטים נוספים דברו איתנו ונחזור אליכם בהקדם

סיבת הפניה
bottom of page