top of page

מידע למשקיעים

מידע רלבנטי למשקיע

 

 • קרן גשרים הינה קרן העוסקת במתן אשראי לטווח קצר ובינוני המגובה בנדל"ן איכותי בישראל.

 • הקרן מייצרת למשקיעיה הזדמנויות השקעה סולידיות וברורות עם סיכון נמוך, בפיזור מקסימלי, הנותנות תשואה עודפת על אלטרנטיבות השקעה סולידיות.

 • הקרן נוקטת בתהליכי חיתום זהירים ומקצועיים תוך בקרה  של טובי המומחים מהתחום הפיננסי והמשפטי.

 •  השותפות נרשמת כבעלת המשכנתא (בדרך כלל מדרגה ראשונה) על נדל"ן איכותי באזורי ביקוש לטובת המשקיעים.

 •   מנהלי הקרן עושים שימוש בניסיונם הרלבנטי וברשת הקשרים האישיים שלהם כדי למצוא את הזדמנויות למתן הלוואות, המשקפות תשואה עודפת בסיכון נמוך ובמרווח הוגן.

 • עם חברי ועדת אשראי נמנים גורמים מובילים בתחום המימון והנדל"ן.

מאפייני הבטוחות הרלבנטיות 

 • ערבות אישית של החייב (ולעיתים ערבים נוספים).

 • שיעבוד מתאים של נכס נדל"ן.

 • ההלוואות ניתנות בצורה שמרנית עם יחס חוב לשווי בטוחה שאינו עולה על 60%.

בקרה, אמות מידה ופיקוח

 • עמידה בכללי ממשל תאגידי תקין ומוקפד כמקובל במוסדות פיננסיים, לרבות פיקוח קפדני של BDO בתור האדמיניסטרטור של הקרן.

 • נהלי עבודה המקובלים במערכת הבנקאית הכוללים פרוצדורות הכרת הלקוח וקבלת מידע נרחב לגבי הלווה, מטרת ההלוואה ובדיקת הביטחונות, וכן בקשה לקבלת ביטוחי מבנה וחיים לטובת הקרן.

 •  ייעוץ שוטף של פירמת עורכי דין הכולל את משרד עו"ד גולדפרב זליגמן גרוס, עו"ד עמית הורביץ, יועצי מס EY, מבקרים חשבונאיים פהאן קנה, ואדמניסיטרטור BDO.

 • בנק מתפעל – בנק מזרחי.

 • בנק מלווה של הקרן – בנק ירושלים.

   

היתרונות שבהשקעה בקרן גשרים

תשואה גבוהה משמעותית מזו הניתנת בפקדונות בבנק, המשולמת מדי רבעון או נצברת לטובת המשקיע במשך תקופת ההשקעה.

השקעה סולידית בשקלים אשר מתנהלת כולה בישראל (הלווה, המלווה והבטוחה נמצאים בישראל).

ניהול תהליך שמרני, קפדני ומנוסה בבדיקת מצב הלווים, טיב הבטוחה וסגירת הסכמים משפטיים הנותנים הגנה מרבית למשקיע.

רמת חשיפה נמוכה (יחס חוב לשווי הבטוחה שמרני) המגובה בבטוחות ונכסי נדל"ן מעולים שעברו תהליך חיתום איכותי של הקרן.

הבטוחה נרשמת לטובת השותפות בפיקוח נאמן ומעניקה לו הגנה מלאה, והנאמן מעביר מדי חודש עדכון לתשואת המשקיע (NAV).

לפרטים נוספים דברו איתנו ונחזור אליכם בהקדם

bottom of page