top of page

הצהרת משקיעים כשירים

הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"
(משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968)

עמידה באחת משלושת החלופות הבאות:

1. מבחן שווי הנכסים: בבעלותי נכסים נזילים*

בשווי מצרפי של 8.4 מלש"ח. 

2. מבחן גובה ההכנסה: הכנסתי האישית עולה על 1.3 מלש"ח בשנה או,

הכנסת התא המשפחתי** שלי עולה על 1.9 מלש"ח.

3. מבחן משולב:

  1. נכסים נזילים בשווי מצרפי של 5.2 מלש"ח וכמו כן הכנסתי האישית עולה על 600 אלף ₪ לשנה. או:

  2. בבעלותי נכסים נזילים בשווי מצרפי של 5.2 מלש"ח וכמו כן הכנסת התא המשפחתי שלי עולה על 900 אלף ₪ לשנה.

*נכסים נזילים: מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה.


** תא משפחתי יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת אחד על האחר.

על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה, מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1) :

1. הריני לאשר היותי משקיע כשיר כמסומן לעיל ומסכים לקבל חומר מפורט על אפשרויות השקעה. הנני מסכים כי מידע המובא בהצהרה זו יהיה כלול במאגר שמנוהל על ידיכם ומשמש אתכם לצורך הצעת הזדמנויות השקעה.

2. ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי זו.

3. במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור.

4. ידוע לי כי הנכם נסמכים על ההצהרות הכלולות במסמך זה על מנת שיתאפשר לכם להציג בפני מידע פיננסי מפורט במסגרת הצעות ההשקעה, וכי מתן מצגים והצהרות שאינם נכונים, מלאים ומדויקים על ידי או אי עמידה שלי בהתחייבויותיי האמורות, עלולים לגרום לכם נזקים.

5. הנני מתחייב כי במידה והמידע לעיל ישתנה ואחדל לעמוד בהגדרת הכשירות כמפורט לעיל, הרי שאודיע בכתב לחברה בדבר השינוי במעמדי זה.
 

bottom of page