top of page

תנאי שימוש באתר

תקנון תנאי שימוש אתר קרן גשרים בע"מ 
כללי
1.    ברוכים הבאים לאתר קרן גשרים בע"מ (להלן: "האתר"). האמור להלן מסדיר את תנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון").
2.    מודגש, כי מדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "מדיניות הפרטיות") היא חלק בלתי-נפרד מהתקנון.
3.    הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש באתר והמשתמש בשירותיו ("המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.
4.    מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
5.    צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.
6.    האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
7.    הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
8.    מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.
שינויים באתר והגבלת/הפסקת שירות
10.    מובהר כי צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי: 
    לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק הימנו בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
    להפסיק את הפעלת האתר ו/או כל חלק הימנו, בין באופן זמני ובין לצמיתות.
    לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.
    מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לבעל האתר בתקנון זה ו/או מכוח הדין.
תוכן האתר
11.    האתר הינו אתר תדמיתי של משרד עורכי דין.
12.    צוות האתר יהיה רשאי לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.
קישורים לאתר
13.    אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב.
14.    אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
השימוש באתר
15.    באתר תיבת השארת פרטים. מובהר כי על מנת לקלוט את הפרטים של המשתמש באתר, יש למסור פרטים מלאים לרבות כתובת ודואר אלקטרוני.
16.    אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
17.    אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
18.    אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.
19.    אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר, לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת (Frame).
20.    אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר; לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, וכל נוזקה אחרת; לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
21.    אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר.
22.    אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו, לרבות על ידי יירוט.
23.    אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
24.    אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל נוזקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
מדיניות פרטיות
25.    צוות האתר מבין את חשיבות הגנת הפרטיות של מבקרי האתר ומכבד את פרטיותם בעת השימוש באתר.
26.    צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ובאחריות המשתמש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש.
27.    כל מידע אחר הנאסף על ידי צוות האתר ו/או אשר הגיע לידיו ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש  – הכפוף למדיניות הפרטיות למעט המידע הכפוף למדיניות הפרטיות או להסכם מפורש נפרד בין צוות האתר למשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושו של צוות האתר אשר יהיה רשאי לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.
28.    צוות האתר מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוחות/משתמשים לצדדים שלישיים.
29.    המשתמש מאשר שלחברה עומדת הזכות לשלוח אליו באמצעים אלקטרוניים או דיגיטליים, דואר אלקטרוני, הודעות SMS, טלפון, הודעות ועדכונים מעת לעת.
30.    המשתמש יוכל לפי בקשתו להסיר עצמו מרשימת תפוצת מקבלי הדואר האלקטרוני שנשלח על ידי החברה בכל עת על פי החוק, אך במקרה זה עומדת הזכות לחברה להפסיק את פעילותו באתר לאלתר ללא כל הודעה מראש או הנמקה.
31.    צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף כל מידע שקשור לדפוסי הגלישה והשימוש באתר וברשת, להשתמש במידע זה לייעול ושיפור המערכת, צרכיה, הפעלתה, תכניה וכל היוצ"ב והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.
קניין רוחני
32.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או בתמונות ובציורים ו/או בתוכנות/יישומים/קוד מחשב/קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו  (Domain name)  ו/או בכל התכנים האחרים בו ("החומר המוגן") הינן של משרד עורכי דין עמית הורוביץ ושות' בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו למשרד להשתמש בהם.
33.    אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מר _____________ ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.
34.    מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת.
הגבלת אחריות
35.     אינו נושא באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואינו אחראי לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו.
36.    קרן גשרים ו/או מי מטעמה אינו אחראי לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפיה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב.
37.    קרן גשרים ו/או מי מטעמה אינו אחראי לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידו של משרד עורכי דין עמית הורוביץ ושות', או אם נודע לו על האפשרות לנזקים מסוג זה.
38.    הצפיה והשימוש באתר ובתוכנו הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי קרן גשרים ו/או מי מטעמה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר והמשתמש מתחייב לשפות את קרן גשרים ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לו, לרבות הוצאות משפטיות, בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.
הדין החל וסמכות שיפוט
40.    הדין החל קשר לתנאי שימוש אלו הינו הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

Terms of Use Terms gshrim

 1. Welcome to the gshrim hereinafter: "the Website").

 

 1. It is emphasized that the privacy policy of the site (hereinafter: "the privacy policy") is an integral part of the regulations.

 

 1. The viewing and use of the website is subject to all the provisions of the regulations

 2. Terms of Use Terms gshrim

 3. Welcome to the gshrim (hereinafter: "the Website").

 4.  

 5. It is emphasized that the privacy policy of the site (hereinafter: "the privacy policy") is an integral part of the regulations.

 6.  

 7. The viewing and use of the website is subject to all the provisions of the regulations and the law. The surfer of the website and the user of his services (the "user") confirms in doing so that he has read all the provisions of the regulations and he agrees to them and undertakes to fulfill everything stated therein.

 8.  

 9. It is clarified that the terms of use apply to any viewing and / or use of the website, on any end device - whether via a computer or through another communication device (such as a cell phone, various PDAs, etc.), whether via the Internet or through any network Or other means of communication.

 10.  

 11. The site staff may, at its sole discretion, from time to time change the provisions of the regulations and / or any other document that comes in its place or in addition to it to regulate the terms of use of the site. Users are requested to contact this page from time to time to read the updated Terms of Use.

 12.  

 13. What is stated in the terms of use is written in masculine for convenience only, and everything stated in it is intended for both women and men. Also, all that is said in a single language, should be read as if it was also said in many languages, as the case may be, and vice versa.

 14.  

 15. The headings in these Terms and Conditions are not binding or exhaustive and are intended for the convenience of users only.

 16.  

 17. It is clarified that even if it is determined in the future by a competent authority that any of these Terms of Use is unenforceable or illegal, the other terms will continue to apply in full.

 18.  

 19. Changes to the site and restriction / termination of service

 20. It is clarified that the site staff may, at its sole discretion, at any time and without the need for any prior notice:

 21. Block and / or restrict the viewing and / or use of the site and / or any part of it in any way you choose, including the viewing condition and / Or the use of the user must keep them confidential to prevent misuse of them and change the password as often as possible.

 22. Stop the operation of the site and / or any part of it, either temporarily or permanently.

 23. Make changes and / or corrections and / or updates in the content of the site and / or in its design, as well as delete the content of the site and / or any part of it.

 24. It is clarified that the aforesaid is in addition to any right granted to the site owner in these regulations and / or by virtue of the law.

 25.  

 26.  

 27. Site content

 28. The site is an image site of financial services.

 29. The site staff will be allowed to include within the site and / or allow the inclusion of publications and / or offers of third parties as well as links to other websites.

 30. Website link

 31. Do not link the site to any site that contains content that offends the public's feelings and / or beliefs and / or that they or their publication is illegal or encourages illegal activity (such as pornographic content, content that encourages racism or discrimination), content that constitutes defamation, content that contains threats Etc.

 32.  

 33. Do not link to content from the site that is not the home page of the site ("deep link") and may not display or publish such content in any other way, unless the deep link is to a web page on the site in full and as is (AS IS) so you can view and use it in the same way Completely for use and viewing on the site. In the aforesaid, it is forbidden to link to content from the site in isolation from the web pages on which they appear on the site (for example - it is forbidden to link directly to an image or graphic file on the site but to the full page where they appear). In addition, the exact address of the web page on the site must appear in the usual place designated for this in the user interface. Do not change, distort or hide this address and do not replace it with any other address.

 34.  

 35. Use of the Site

 36. On the website leave a box for details. It is clarified that in order to receive the details of the user on the site, full details must be provided including address and e-mail.

 37.  

 38. The site must not be used for illegal purposes.

 39.  

 40. Do not copy and / or reproduce and / or transfer to another and / or broadcast and / or publish the contents of the site and / or any part of them. Do not use the contents of the site and / or allow others to use them, except for the purpose for which they were published.

 41.  

 42. The site and / or its contents and / or any part of them may not be displayed in any way, including through any software, device, accessory or communication protocol, which changes the design of the site and / or its contents and / or deprives them of anything, including Commercials and commercial content.

 43.  

 44. The website and / or its contents and / or any part of them (including the name of the website and / or its web address) may not be displayed within another website, including the presentation of content within a frame.

 45.  

 46. Do not run or allow to run any computer application or any other means; Including Crawlers, Robots, and any other malware; To search, scan, copy or automatically retrieve content from the site. This includes not creating and not using such means to create a compilation, collection or repository that will contain content from the site.

 47.  

 48. Do not harm in any way the use of other users of the site.

 49.  

 50. Do not harm and / or interfere with the use of the website and / or the information published on the website and / or its servers, including by interception.

 51.  

 52. Do not attempt to bypass and / or damage any security software on the site.

 53.  

 54. Do not use the site and / or any part of it for the purpose of hacking into any computer systems (including those of the site itself) and / or scanning ports and / or spreading a computer virus or any other damage and / or distributing chain letters and / or using the site Its main purpose is to load the computer systems of the site and / or prevent or impair the use of the site and / or any other website and / or any other use that harms the site and / or its users and / or any third parties.

 55.  

 56.  

 57. Privacy Policy

 58. The site staff understands the importance of protecting the privacy of site visitors and respects their privacy when using the site.

 59.  

 60. The site staff may, at its sole discretion, change the provisions of the Privacy Policy from time to time and it is the responsibility of the user to be updated on changes to the Privacy Policy from time to time. The privacy policy will apply to the personal information actively provided by the user.

 61.  

 62. Any other information collected by the site staff and/or obtained in relation to the user (which is not personal information actively entered by the user - subject to the privacy policy except the information subject to the privacy policy or a separate explicit agreement between the site staff and the user) and any message, Material or content sent or uploaded to this site by e-mail or otherwise, including data, questions, comments, suggestions, etc., will be considered non-confidential information and is not protected by any rights, will not be subject to privacy protection, and will be treated accordingly. Uploaded to the site becomes the property of the site staff who will be entitled to duplicate, publish, discover, broadcast, and upload it to the site or use this information in any other way, for any purpose.

 63.  

 64. The site staff undertakes not to transfer the details of customers/users to third parties.

 65.  

 66. The user acknowledges that the company has the right to send it by electronic or digital means, e-mail, SMS messages, telephone, messages, and updates from time to time.

 67.  

 68. The user may at his request remove himself from the mailing list of the recipients of the e-mail sent by the company at any time according to the law, but in this case, the company has the right to terminate its activity on the site immediately without any prior notice or reasoning.

 69.  

 70. The site staff reserves the right to collect any information related to the browsing and use patterns on the site and the web, use this information to streamline and improve the system, its needs, operation, program and all the rest and everything subject to the company's privacy policy and stated in any law.

 71.  

 72. Intellectual Property

 73. All copyrights and intellectual property on the site and / or in its design and / or in the services provided within it and / or in images and drawings and / or in software / applications / computer code / graphic files etc. contained therein and / or in the trademarks contained therein and / or His name and / or domain name (Domain name) and / or all other contents therein (the "Protected Material") belong only to the law firm of Amit Horovitz  & Co. or to other third parties who have authorized the firm to use them.

 74.  

 75. You may not copy, publish, distribute, publicly display, broadcast, transmit to a third party or the public or make available to them, process, modify, create or make derivative works, sell or rent the protected material or any part thereof either independently or through or in collaboration A third party, in any way or means (including electronic, computerized, mechanical, optical, photographic or recording means, etc.) and / or the management of the site and / or any third party whose intellectual property is displayed and / or appears on the site, without obtaining written consent And in advance by Adv. Amit Horovitz  and subject to the terms of the agreement, as far as possible.

 76.  

 77. It is clarified that the publication and / or inclusion of material on the site and / or the use of the user does not grant the user any right whatsoever in the protected material (including any license, trademark, patent and any other proprietary right.

 78.  

 79. Limitation of Liability

 80. gshrim does not bear any responsibility for and / or in connection with the content of the site and is not responsible for the correctness and / or accuracy and / or up-to-dateness of any information and / or data and / or recommendation and / or proposal contained therein, Including publications and / or external sources to which the site contains a link and any information and / or detail and / or data contained on the site in any way and / or deriving therefrom.

 81.  

 82. The law firm of Amit Horovitz & Co. is not responsible for failure and / or malfunction and / or defect in the operation of the site and / or viewing and / or use of it and / or the Internet and / or communication services, etc.

 83.  

 84. The law firm of Amit Horovitz  & Co. is not responsible for damages caused to users and / or third parties as a result of using the site and / or the inability to use it, including due to software included in the site or their operation resulting from its use and / or sites to which there are links. Viruses) and / or any other damage caused by and / or in connection with the site and / or its use, even if there is negligence on the part of the gshrim, or if he became aware of the possibility of such damage.

 85.  

 86. The viewing and use of the site and its contents are the sole responsibility of the users and the user agrees that he will not have any demand and / or lawsuit and / or claim against the law firm Amit Horovitz  & Co. and / or the site management and / or anyone on their behalf in connection with the use of the site To indemnify the law firm of Amit Horovitz  & Co. and / or anyone on its behalf for any damage, loss or expense caused to it, including legal expenses, for violating the terms of use and / or the law by it.

 87.  

 88. The law began and jurisdiction

 89. The law applicable to these Terms of Use is Israeli law only and the exclusive jurisdiction in connection with the Terms of Use of the Website is vested in the competent court in Tel Aviv-Yafo only.

 90. the law. The surfer of the website and the user of his services (the "user") confirms in doing so that he has read all the provisions of the regulations and he agrees to them and undertakes to fulfill everything stated therein.

 

 1. It is clarified that the terms of use apply to any viewing and / or use of the website, on any end device - whether via a computer or through another communication device (such as a cell phone, various PDAs, etc.), whether via the Internet or through any network Or other means of communication.

 

 1. The site staff may, at its sole discretion, from time to time change the provisions of the regulations and / or any other document that comes in its place or in addition to it to regulate the terms of use of the site. Users are requested to contact this page from time to time to read the updated Terms of Use.

 

 1. What is stated in the terms of use is written in masculine for convenience only, and everything stated in it is intended for both women and men. Also, all that is said in a single language, should be read as if it was also said in many languages, as the case may be, and vice versa.

 

 1. The headings in these Terms and Conditions are not binding or exhaustive and are intended for the convenience of users only.

 

 1. It is clarified that even if it is determined in the future by a competent authority that any of these Terms of Use is unenforceable or illegal, the other terms will continue to apply in full.

 

Changes to the site and restriction / termination of service

It is clarified that the site staff may, at its sole discretion, at any time and without the need for any prior notice:

 1. Block and / or restrict the viewing and / or use of the site and / or any part of it in any way you choose, including the viewing condition and / Or the use of the user must keep them confidential to prevent misuse of them and change the password as often as possible.

 2. Stop the operation of the site and / or any part of it, either temporarily or permanently.

 3. Make changes and / or corrections and / or updates in the content of the site and / or in its design, as well as delete the content of the site and / or any part of it.

 4. It is clarified that the aforesaid is in addition to any right granted to the site owner in these regulations and / or by virtue of the law.

 

 

Site content

 1. The site is an image site of a financial services.

 2. The site staff will be allowed to include within the site and / or allow the inclusion of publications and / or offers of third parties as well as links to other websites.

Website link

 1. Do not link the site to any site that contains content that offends the public's feelings and / or beliefs and / or that they or their publication is illegal or encourages illegal activity (such as pornographic content, content that encourages racism or discrimination), content that constitutes defamation, content that contains threats Etc.

 

 1. Do not link to content from the site that is not the home page of the site ("deep link") and may not display or publish such content in any other way, unless the deep link is to a web page on the site in full and as is (AS IS) so you can view and use it in the same way Completely for use and viewing on the site. In the aforesaid, it is forbidden to link to content from the site in isolation from the web pages on which they appear on the site (for example - it is forbidden to link directly to an image or graphic file on the site but to the full page where they appear). In addition, the exact address of the web page on the site must appear in the usual place designated for this in the user interface. Do not change, distort or hide this address and do not replace it with any other address.

 

Use of the Site

 1. On the website leave a box for details. It is clarified that in order to receive the details of the user on the site, full details must be provided including address and e-mail.

 

 1. The site must not be used for illegal purposes.

 

 1. Do not copy and / or reproduce and / or transfer to another and / or broadcast and / or publish the contents of the site and / or any part of them. Do not use the contents of the site and / or allow others to use them, except for the purpose for which they were published.

 

 1. The site and / or its contents and / or any part of them may not be displayed in any way, including through any software, device, accessory or communication protocol, which changes the design of the site and / or its contents and / or deprives them of anything, including Commercials and commercial content.

 

 1. The website and / or its contents and / or any part of them (including the name of the website and / or its web address) may not be displayed within another website, including the presentation of content within a frame.

 

 1. Do not run or allow to run any computer application or any other means; Including Crawlers, Robots, and any other malware; To search, scan, copy or automatically retrieve content from the site. This includes not creating and not using such means to create a compilation, collection or repository that will contain content from the site.

 

 1. Do not harm in any way the use of other users of the site.

 

 1. Do not harm and / or interfere with the use of the website and / or the information published on the website and / or its servers, including by interception.

 

 1. Do not attempt to bypass and / or damage any security software on the site.

 

 1. Do not use the site and / or any part of it for the purpose of hacking into any computer systems (including those of the site itself) and / or scanning ports and / or spreading a computer virus or any other damage and / or distributing chain letters and / or using the site Its main purpose is to load the computer systems of the site and / or prevent or impair the use of the site and / or any other website and / or any other use that harms the site and / or its users and / or any third parties.

 

 

Privacy Policy

 1. The site staff understands the importance of protecting the privacy of site visitors and respects their privacy when using the site.

 

 1. The site staff may, at its sole discretion, change the provisions of the Privacy Policy from time to time and it is the responsibility of the user to be updated on changes to the Privacy Policy from time to time. The privacy policy will apply to the personal information actively provided by the user.

 

 1. Any other information collected by the site staff and / or obtained in relation to the user (which is not personal information actively entered by the user - subject to the privacy policy except the information subject to the privacy policy or a separate explicit agreement between the site staff and the user) and any message , Material or content sent or uploaded to this site by e-mail or otherwise, including data, questions, comments, suggestions, etc., will be considered non-confidential information and is not protected by any rights, will not be subject to privacy protection, and will be treated accordingly. Uploaded to the site becomes the property of the site staff who will be entitled to duplicate, publish, discover, broadcast and upload it to the site or use this information in any other way, for any purpose.

 

 1. The site staff undertakes not to transfer the details of customers / users to third parties.

 

 1. The user acknowledges that the company has the right to send it by electronic or digital means, e-mail, SMS messages, telephone, messages and updates from time to time.

 

 1. The user may at his request remove himself from the mailing list of the recipients of the e-mail sent by the company at any time according to the law, but in this case the company has the right to terminate its activity on the site immediately without any prior notice or reasoning.

 

 1. The site staff reserves the right to collect any information related to the browsing and use patterns on the site and the web, use this information to streamline and improve the system, its needs, operation, program and all the rest and everything subject to the company's privacy policy and stated in any law.

 

Intellectual Property

 1. All copyrights and intellectual property on the site and / or in its design and / or in the services provided within it and / or in images and drawings and / or in software / applications / computer code / graphic files etc. contained therein and / or in the trademarks contained therein and / or His name and / or domain name (Domain name) and / or all other contents therein (the "Protected Material") belong only to the law firm of Amit Horovitz  & Co. or to other third parties who have authorized the firm to use them.

 

 1. You may not copy, publish, distribute, publicly display, broadcast, transmit to a third party or the public or make available to them, process, modify, create or make derivative works, sell or rent the protected material or any part thereof either independently or through or in collaboration A third party, in any way or means (including electronic, computerized, mechanical, optical, photographic or recording means, etc.) and / or the management of the site and / or any third party whose intellectual property is displayed and / or appears on the site, without obtaining written consent And in advance by Adv. Amit Horovitz  and subject to the terms of the agreement, as far as possible.

 

 1. It is clarified that the publication and / or inclusion of material on the site and / or the use of the user does not grant the user any right whatsoever in the protected material (including any license, trademark, patent and any other proprietary right.

 

Limitation of Liability

 1. gsharim does not bear any responsibility for and / or in connection with the content of the site and is not responsible for the correctness and / or accuracy and / or up-to-dateness of any information and / or data and / or recommendation and / or proposal contained therein, Including publications and / or external sources to which the site contains a link and any information and / or detail and / or data contained on the site in any way and / or deriving therefrom.

 

 1. The law firm of Amit Horovitz & Co. is not responsible for failure and / or malfunction and / or defect in the operation of the site and / or viewing and / or use of it and / or the Internet and / or communication services, etc.

 

 1. gsharim  is not responsible for damages caused to users and / or third parties as a result of using the site and / or the inability to use it, including due to software included in the site or their operation resulting from its use and / or sites to which there are links. Viruses) and / or any other damage caused by and / or in connection with the site and / or its use, even if there is negligence on the part of the law firm of Amit Horovitz  & Co., or if he became aware of the possibility of such damage.

 

 1. The viewing and use of the site and its contents are the sole responsibility of the users and the user agrees that he will not have any demand and / or lawsuit and / or claim against the law firm Amit Horovitz  & Co. and / or the site management and / or anyone on their behalf in connection with the use of the site To indemnify gsharim and / or anyone on its behalf for any damage, loss or expense caused to it, including legal expenses, for violating the terms of use and / or the law by it.

 

The law began and jurisdiction

The law applicable to these Terms of Use is Israeli law only and the exclusive jurisdiction in connection with the Terms of Use of the Website is vested in the competent court in Tel Aviv-Yafo only.

bottom of page