מידע ללווים

קרן גשרים הינה קרן למתן מימון מגובה נדל"ן לטווח  קצר ובינוני 

 • הקרן עוסקת במתן אשראי המותאם לצורכי הלקוח ומגובה בנדל"ן בישראל.

 • הקרן מעמידה את האשראי באופן מהיר, מקצועי וגמיש ללקוחות השונים, בין אם הם לקוחות בנקים ובין אם אינם.

 • הלווה נידרש להעמיד בטוחות של ערבות אישית ושיעבוד של בטוחות נדל"ן.

 • אופן פירעון המימון מותאם ליכולת הפירעון של הלקוח וסוג הבטוחות שהועמדו.

 • כל מתן אשראי כפוף לקבלת אישור הנהלת הקרן ושל ועדת
  האשראי של הקרן.

לקוחות קרן גשרים הינם

 • תושבי חוץ אשר אין להם הכנסה קבועה בארץ.

 • חברות הזקוקות לנזילות לשם ניצולה כהון חוזר או כמימון ביניים עד לקבלת מימון קבוע מגוף בנקאי.

 • בעלי עסקים אשר אין ברשותם תלושי שכר וחסר לגביהם מידע עסקי שוטף הנדרש ע"י הבנקים.

 • יזמי נדל"ן הזקוקים להשלמת הון לפרויקטים שונים.

עקרונות מנחים להענקת אשראי

 • הלווה נותן ערבות אישית כבטוחה מעבר לבטוחה הנדל"נית.

 • נערכת בדיקה מקיפה לטיב הלווה (בדיקת עבר פלילי, בדיקת היסטוריית אשראי ובדיקה אישית מקיפה).

 • הלווה נידרש להעמיד פוליסת ביטוח חיים תקפה לטובת הקרן.

 • מבוצעת בדיקה מהירה ומקצועית תוך מתן תשובה עקרונית להלוואה בתוך זמן קצר ביותר.

 • בכפוף לבצוע הבדיקות וקבלת האישורים שתוארו לעיל מבוצעת העברה של  המימון הנדרש תוך פרק זמן מהיר.

מאפייני הבטוחות הרלבנטיות 

 • ערבות אישית של החייב (ולעיתים ערבים נוספים).

 • שיעבוד מתאים של נכס נדל"ן

 • ההלוואות ניתנות בצורה שמרנית עם יחס חוב לשווי בטוחה שאינו עולה על 60%.

בקרה, אמות מידה ופיקוח

 • עמידה בכללי ממשל תאגידי תקין ומוקפד כמקובל במוסדות פיננסיים.

 • נהלי עבודה המקובלים במערכת הבנקאית הכוללים הליך של הכרת הלקוח וקבלת מידע נרחב לגבי הלווה, מטרת ההלוואה ובדיקת טיב הביטחונות.

 • ייעוץ שוטף של פירמת עורכי דין ופירמת רואי חשבון מהמובילות בישראל.

Buying a House

צור קשר