top of page

בקרה, אמות מידה ופיקוח

עודכן: 28 במרץ 2020


  • עמידה בכללי ממשל תאגידי תקין ומוקפד כמקובל במוסדות פיננסיים

  • נהלי עבודה המקובלים במערכת הבנקאית הכוללים פרוצדורות הכרת הלקוח וקבלת מידע נרחב לגבי הלווה, מטרת ההלוואה ובדיקת הביטחונות

  • ייעוץ שוטף של פירמת עורכי דין ופירמת רואי חשבון מהמובילות בישראל


Comments


bottom of page