top of page

התנהלות מול הלווה

עודכן: 28 במרץ 2020


  • הלווה נותן ערבות אישית כבטוחה מעבר לבטוחה הנדל"נית

  • נערכת בדיקה מקיפה לטיב הלווה (בדיקת עבר פלילי, לאחר בדיקה אישית מקיפה הכוללת בדיקת היסטוריית אשראי וכנגד העמדת ביטוח חיים תקף לטובת הקרן)

  • הלווה לא יוכל להתגורר בנכס המשמש כבטוחה כדי למנוע קושי במימוש בטוחה.

  • בדיקה מהירה ומקצועית תוך מתן תשובה עקרונית להלוואה בתוך זמן קצר ביותר והעברת המימון תוך זמן מהיר
Comments


bottom of page