top of page

לקוחות קרן גשרים

Home Owners
  • יחידים, בעלי חברות, קבלנים ויזמי נדל"ן, הזקוקים למימון ובבעלותם בטוחות נדל"ניות.

  • עולים חדשים ואזרחים זרים ללא מקור הכנסה שוטף בישראל אשר ברשותם בטוחות מתאימות.

  • מסורבי משכנתא (מסיבות טכניות), לקוחות עם עבר אשראי לא מושלם או בעל תקרה גבוהה של משכנתא מצטברת בבנק ואוכלוסיות מבוגרות שאינן בעלות הכנסה שוטפת.

  • הלוואות גישור לזמן קצר לאנשי עסקים הזקוקים להון נוסף לשם השלמת עסקה.

  • לווים אשר אינם רוצים להעמיס חובות על החברות שלהם כמתחייב מ-covenants מהלוואות קיימות.

  • לווים יחידים אשר זקוקים למימון ביניים לשיפוץ נכס או להחלפת חוב קיים.

bottom of page