top of page

מדיניות ותהליך מתן האשראי

  •  הלווה פונה לקרן גשרים לקבלת מימון. כחלק מהפניה, על הלווה למלא שאלון מפורט שנותן מצג לגבי איכות הלווה ואיכות הנכסים הניתנים כבטוח

  • ניהול משא-ומתן לגבי עקרונות ההלוואה והתנאים המסחריים, לרבות תקופת ההלוואה, שיעור הריבית, עמלות נלוות ואופן החזר הקרן

  • תהליך בדיקת נאותות עמוק, יסודי ומקצועי לגבי יכולת ההחזר של הלווה ואיכות הבטוחה הניתנת לקרן (ע"י שמאים מובילים ומקובלים על הבנקים)

  • הבקשה, הכוללת את כל מסמכי ההלוואה לרבות שמאות מעודכנת ערוכה לפי תקן 19, עולה לאישור ועדת האשראי

  • אישור ועדת האשראי לאחר דיון יסודי ומקיף בבקשת ההלוואה על-ידי חברי הוועדה

  • מתן האשראי והעברת הכספים ללקוח, חתימה על ההסכמים הנדרשים על-ידי הלווה, ואישור עו"ד הקרן על סיום רישום כל הביטחונות בהתאם להסכם ההלוואה

Contract Paper Signing
bottom of page